Eszterházy Károly Egyetem - Jászberény

A Jászberényi Campus története

A Jászberényi campus elődintézményét, a Magyar Királyi Tanítóképző Intézetet 1917. október 11-én alapították.

Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatási miniszter rendeletének értelmében a háború folyamán felállított negyedik tanítóképző Jászberényben nyitotta meg kapuit. Az alapításának centenáriumát ünneplő intézmény eredeti képzési profiljából adódóan a tanítók generációit nevelte fel, akik nem csak oktatták és nevelték tanítványaikat, hanem képessé váltak kultúrát teremteni, fejleszteni lakókörnyezetükben.
Az intézmény fejlődéstörténetében voltak krízishelyzetek, sikertörténetek, amelyek egymást erősítve elvezettek a tanítóképzés főiskolai szintre emeléséig, napjainkban pedig az egyetemi struktúrában az alapképzést követően a mesterfokú tanulmányokon át a PhD képzésig.
A klebelsbergi kultúrpolitika éveiben a tanítóképzés nem kisebb társadalmi feladatot kapott, mint a nemzet kulturális felemelkedésében való tudatos részvételt. Az érettségit nem nyújtó ötéves képzés alatt olyan pedagógusok formálódtak, akik tanulmányaik elméleti és gyakorlati síkján szerzett ismereteik és tapasztalataik birtokában a nemzeti munkára rátermettebb nemzedékek nevelését végezték.
A harmincas évek Hóman-féle oktatáspolitikája már deklaráltan a középfokú oktatás kérdéskörébe emelte a tanítóképzést - anélkül, hogy a gimnáziumi képzés rangjára emelte volna- bevezette a líceumi képzést, amely érettségivel zárult, és az előtanulmányokat tartalmazó tanterve átvezette az érdeklődő diákokat a tanítóképzésbe. Az eredeti tervek szerint egy kétéves akadémia nyújtotta volna a szakmai képzést.
Jászberényben 1939-ben elindult a líceumi képzés, de a II. világháború megakadályozta az akadémia kiépülését. A koalíciós évek alatt Ortutay Gyula oktatásügyi miniszter szovjet mintára kívánta átalakítani a magyar pedagógusképzést, miszerint egységes nevelőképző főiskolákat kívánt létrehozni, amelyekben integrálásra került volna a tanítóképzés is. A szakmai érvek racionalitása erősen hatott, így ez a miniszteri gondolat Jászberényben sem realizálódott. 1949 szeptemberében megjelent egy évfolyam, amely az úgynevezett pedagógiai gimnázium első és egyben utolsó évfolyama volt, s ahol a diákok 1953-ban érettségi bizonyítvánnyal és képesítő vizsgákkal zárták tanulmányaikat. A négyéves képzés kevésnek bizonyult az általános műveltség és a szakmai ismeretek elsajátításához, így 1950-ben megnyílt a középfokú négyéves tanítóképző szakiskola, amely a negyedik év után érettségivel zárult, majd ráépült egy gyakorlati év, s csak ezt követően kerülhetett sor a képesítő vizsgára. A szocializmus első évtizedeiben kikristályosult ideológia a magyar ifjúság nevelésének letéteményeseként értelmezte a pedagógusok társadalmi szerepét. Ennek értelmében 1959 szeptemberében a megnyitották a felsőfokú tanítóképzés első tanévét.
A hetvenes években a felsőoktatásban kibontakozó nagyfokú expanzió a pedagógusképzést sem kerülte el. Az ipari szakképzéshez hasonlóan a felsőfokú státuszú tanítóképzőkből tanítóképző főiskolák váltak. 1975 szeptemberében tanulmányaikat megkezdő diákok főiskolai diplomát vehettek át három év múlva. A hároméves képzést 1994-ben négy évre emelték, egyrészt a gyakorlati képzés óraszámának emelése, másrészt pedig a tanítóképzés szakpárokkal történő kapcsolódása miatt. A tanító-népművelő, tanító-könyvtáros szakpárosítás bevezetése előkészítette az új szakok beindítását, mint az Andragógia, Informatikus - Könyvtáros, Szociálpedagógus és Szociális munka.
2000-ben a főiskola a Szent István Egyetem struktúrájába integrálódott önálló főiskolai karként. Itt már a szélesebb spektrumú képzési profilja jól kirajzolódott, ami 2006-tól a kar nevében is kifejeződött. Továbbiakban Alkalmazott Bölcsészeti Karként működött 2011-ig, amikor a szarvasi Pedagógiai Karral fuzionált egyetemen belül. A fúziót követően Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar néven folytatta tevékenységét a pedagógusképzésben, valamint társadalom-és bölcsészettudományok területén. Névváltoztatás nem történt a szarvasi campus kiválását követően.
2016. július 1-től az újonnan alakult Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusaként fejti ki szakmai tevékenységét Csecsemő-és Kisgyermeknevelő, Óvodapedagógus, Tanító, Informatikus – Könyvtáros és Szociális munka szakokon.

Akár százezer forintos ösztöndíj

Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül.

Több mint 100 képzés

Sok lehetőségünk van számodra! Tanulmányozd honlapunkat, hogy képzéseink között megtaláld az igazit.

Laptop program

Az intézmény képzéstámogató szolgáltatásainak egyike a hallgatói laptop program, amelyben hallgatóinkat "saját" notebookkal látjuk el! A feltételekről beiratkozást követően tájékozódhatsz!

Mi leszel?

Pályaorientációs tanácsadással segítünk, hogy a nagy kérdésre, magabiztos választ adhass!

Kövess minket